Arkitekttjenester

Tabellen nedenfor viser hvilke arkitekttjenester som tilbys, med beskrivelse og tildels klikkbare eksempler.

TYPE PROSJEKT
(fase/ nivå/ roller)
Produkt
(dokumentasjon)
Prosess
(skjemavelde)
Kompetanse
(se komplett CV)
Eksempler
(prosjekter)
Reguleringsplan:

Privat planforslag, deling, eller grensejustering.
Roller: forslagsstiller og arkitekt.

Plankart (sosi-standard), regulerings-bestemmelser, beskrivelse og begrunnelse. Annonsering, oppstartsmøte, nabovarsling, 1. og 2. gangsbehandling med høring og offentlig ettersyn, behandling i kommunestyre. 6 år som saksbehander for (bl.a) plansaker i Trondheim kommune. Utarbeide og fremme flere planer for Øystein Thommesen AS (heretter ØT AS). Torvsletten – reguleringsplan med bestemmelser og reguleringsplan for barnehage og boliger på Øya for I.K.Lykke pva ØT AS.
Skisseprosjekt:

Overordnet prosjektering av nybygg, tilbygg, ombygging.
Rolle: arkitekt.

Håndtegnede skisser, gjerne i flere alternativer. Plan, snitt, ideskisser, ol. Forhåndskonferanse. Samtykke fra berørte naboer. Møte med brukere. 15 års erfaring som prosjekterende arkitekt. Skisseprosjekt for Volsdalen skole i Ålesund.
Carport med bod i Skien.
Forprosjekt:

Aktuelle roller: arkitekt, søker, prosjekterende tiltaksklasse 3.

Fagmessig tegninger, utført med tegneprogrammet archiCAD. Planer, snitt, fasade, i målestokk 1:100. Situasjonsplan i målestokk 1:500/1000). Nabovarsling og rammesøknad. Eventuell dispensasjonssøknad. Enkel brannprosjektering og konstruksjon (tiltaksklasse 1). 5 år som byggesaksbehandler i Trondheim kommune. 10 år hos ØT AS og 5 år i eget firma. Barnehage med avlastningsboliger på Øya i Trondheim og ny fabrikk for Lofoten AS på Leknes pva ØT AS.
Nybygg/tilbygg på Malvik.
Brannrapport for prosjekt i Trondheim sentrum.
Beskrivelse:

Rolle: prosjektleder/ arkitekt

Bygningsteknisk beskrivelse som sammen med tegningene danner grunnlag for anbud. Anbudsutsendelse, innhenting av tilbud, kontrahering av entreprenør(er). Medvirkning til beskrivelse for Lofoten på Leknes og barnehage på Øya i Trondheim. Beskrivelse for tilbygg til tomannsbolig på Byåsen i Trondheim.
Detaljprosjekt:

Rolle: arkitekt.

Nødvendige detaljtegninger og arbeidstegninger i målestokk 1:50. Søknad om igangsettingstillatelse. Detaljering og arbeidstegninger for diverse prosjekter ila over 20 års praksis. Detaljering av diverse prosjekter for ØT AS.
Bygge- og bruksfase:

Rolle: byggherre og arkitekt.

“Som bygget” tegninger, planer, snitt, fasader. Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Erfaring som byggherre for byggeprosjekt på egen bolig. Ombygging av egen bolig.

Connie